دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فایل های آموزشی و پژوهشی نقد و بررسی مظالب دانشگاهی پروژه های دانشجویی تحقیق و مقاله

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

4f/ss (63)

4f/ss (63)

چهره زن در شاهنامه

آمیزه ی مهر و خرد و وفاداری

در شاهنامه ی فردوسی نزدیک به ۲۰ زن نقش آفرینی می کنند که البته بیش تر آن ها در دوری پهلوانی می زیند. به درستی می توان گفت که در هیچ کتاب دیگری در ادب کهن پارسی تا بدین پایه زنان خردمند و ستوده وجود ندارند. و هیچ سخن گویی این گونه زنان را نستوده است. (در نوشتهارهای پسین از برخی از این زنان سخن خواهم گفت.)

زنان شاهنامه بسیار برتر از زنان دیگر چکامه (منظومه)های ادب پارسی اند. کافی است شیرین را در خمسه ی نظامی و شاهنامه با هم بسنجید. شیرین نظامی زنی است عاشق پیشه که جز عشق هیچ از او نمی دانیم اما شیرین در شاهنامه زنی است خردمند و دلاور که زندگی می کرده است و در زندگی عاشق هم شده است. این شیرین بسیار باورپذیرتر از شیرین نظامی است (هرچند نظامی سخن عاشقانه را به اوج خود رسانده باشد).

برخی خرمگسان (خرمگس جانوری است با چشم های  بزرگ اما تنها چیزهای پلشت را می بیند) به استناد یکی، دو بیت برافزوده (الحاقی) هم چون «زن و اژدها هر دو…» فردوسی را شاعری زن ستیز دانسته اند در حالی که دلاوری گردآفرید و خردمندی سیندخت و صراحت تهمینه و پاکی فرنگیس و وفاداری رودابه و سودابه (در نیمه ی نخست حضورش در شاهنامه) نمونه ی همه جانبه ی زن ایرانی در باور فردوسی ارجمند است.

باشد که زنان هم میهن ما درس پاکی از فرنگیس گیرند و چون سیندخت خرد ورزند و مانند گردآفرید دلاورانه به دفاع از حقوق و ارزش های راستین خود برخیزند. ایدون باد و ایدون تر باد.

نگاه شاهنامه به زن در مجموع نگاهى است مثبت. حضور زن در تمام شاهنامه حضورى است تعیین کننده و سرنوشت ساز. نقش زن به عنوان پیونددهنده خانواده ها به یکدیگر در همه جا به عنوان عاملى اساسى در پیدایش و نابودى قدرت مطرح است.

در داستانهاى مهم شاهنامه مانند داستان فریدون که خواهران جمشید به همسرى او درمىآیند و نیز مادرش فرانک و دختران سرو که همسر پسران او مى گردند و نیز داستان کاووس که سودابه دختر شاه هاماوران را پس از تسخیر سرزمین هاماوران به زنى مى گیرد, نقش زن در روند قدرت کاملا به چشم مى خورد.

شاهنامه که یک کتاب حماسى است بیشتر به بعد دلاورى زن توجه دارد تا جنبه دلبرى او. اگرچه به ماجراى برخى از زنان که در ابراز عشق خود پیشقدم بوده اند مانند عشق تهمینه به رستم و سودابه به سیاوش و منیژه به بیژن نیز اشاره مى کند:

زنى بود مردانه و تیغ زن

سوار و سرافراز مردم فکن

به نام آن پرىرخ سمن ناز بود

گل و یاسمن را از او ناز بود

چنان چون به خوبیش همتا نبود

به مانند مردیش یکتا نبود

به میدان جنگ ار برون آمدى

به مردى زمردان فزون آمدى

به مردى زمردى و پا در رکیب

زدلها قرار و زجانها شکیب

مى بینیم زن به مردانگى اى وصف مى شود که در میدان جنگ از مردان تواناتر است. در وصف گردآفرید, دختر گزدهم, پهلوان دژ سپید هم, او را به بى مانندى در نبرد مى ستاید. چون سهراب در هجوم به ایران به دژ سپید که در مرز ایران و توران قرار دارد مى رسد و هجیر, نگاهبان دژ را اسیر مى کند گردآفرید غیرتش به جوش مىآید, جامه رزم مى پوشد و خود را به هیإت مردان مىآراید و به جنگ سهراب مى شتابد:

زنى بود بر سان گردى سوار

همیشه به جنگ اندرون نامدار

نهان کرده گیسو به زیر زره

زده بر سر ترک رومى گره

فرود آمد از دژ به کردار شیر

کمر بر میان بادپایى به زیر

زنان دیگرى نیز در جاىجاى شاهنامه مورد ستایش قرار گرفته اند مانند رودابه که دلدادگى او به زال و سرانجام ازدواج آن دو, فصلى از این کتاب را تشکیل مى دهد. رودابه دختر مهراب کابلى است که نواده ضحاک است و بر سرزمین کابلستان حکمروایى دارد و کشور او با ایران دشمن است. زال فرمانرواى زابلستان و رودابه بىآنکه یکدیگر را دیده باشند, از طریق شنیده ها و وصفها به هم دل مى دهند. این دلدادگى پس از مدتى پنهانکارى, آشکار مى گردد. مهراب پدر رودابه با سرگرفتن وصلت آن دو که کشورش را از خطر هجوم ایران در امان مى دارد شادمان است. در اینجا نقش مادر رودابه در تدبیر و چاره گرى و خردمندى نیز مورد تحسین واقع مى شود. سیندخت مادر رودابه با پختگى و تدبیرى که به خرج مى دهد امر مشکل ازدواج زال و رودابه به همت او آسان مى شود و کشورش از بلایى بزرگ که تا آستانه اش آمده نجات مى یابد.(2) تنها زنى که در شاهنامه از او به بدنامى و پلیدى یاد مى شود سودابه است و هم اوست که موجب بدنامى زنان را فراهم مىآورد. نابکارى سودابه زمانى بروز مى کند که عشقى گناهآلود نسبت به ناپسرى خود, سیاوش در دل مى پروراند. سیاوش در این زمان خیلى جوان است, شاید کمتر از بیست سال دارد. سودابه با زمینه چینى او را به شبستان فرا مى خواند و عشق خروشان خود را بدو ابراز مى کند. لیکن, سیاوش که جوان مهذب و پارسایى است دست رد بر سینه او مى نهد. سودابه اصرار مى ورزد و چون کام نمى یابد هم از بیم رسوایى و هم براى آنکه انتقام خود را از جوان گرفته باشد او را نزد پادشاه به قصد تجاوز به خود متهم مى کند. درست مثل زلیخا که او نیز بر اثر نومیدى و سرخوردگى به یوسف تهمت زد … سیاوش براى اثبات بیگناهى خود از میان توده آتش مى گذرد و تندرست از آن بیرون مىآید, اما چون سودابه از توطئه و تحریک دست بردار نیست, شاهزاده براى دور شدن از محیط مسموم دربار کاوس, داوطلب سپهسالارى لشکرى مى شود که براى جنگ با افراسیاب عازم است, سرانجام هم, چون راه بازگشتى براى خود نمى بیند به توران زمین نزد افراسیاب پناه مى برد و همین امر موجب تباهى او مى گردد. پس از قتل سیاوش, سودابه به انتقام خون او به دست رستم کشته مى گردد.(3) در حق اوست که رستم به کاوس مى گوید:

کسى کاو بود مهتر انجمن

کفن بهتر او را زفرمان زن

سیاوش زگفتار زن شد به باد

خجسته زنى کاو زمادر نزاد

و فردوسى درباره سودابه و مکر و حیله اوست که با عصبانیت این ابیات را مى سراید:

چو این داستان سر به سر بشنوى

به آید تو را گر به زن نگروى

به گیتى به جز پارسا زن مجوى

زن بدکنش خوارى آرد به روى

روشن است که فردوسى جنس زن را بد نمى داند بلکه زنان پارسا و نیکخو را مى ستاید و در جایى برپا بودن دین یزدان را به زنان نسبت مى دهد:

هم از زن بود دین یزدان به پاى

یلان را به نیکى بود رهنماى

صفت نیک دیگرى که او براى زن مى شمارد جلب رضایت شوهر است:

بهین زنان در جهان آن بود

کزو شوى همواره خندان بود

اشاره هاى بدبینانه اى که در شاهنامه به چشم مى خورد تنها نقل قول و روایت گفته هاست نه آنکه داستانسراى شاهنامه خود چیزى در مذمت زنان گفته باشد.

مثلا از زبان شاه یمن که از مفارقت دخترانش که فریدون براى پسران خود خواستگاریشان کرده اندوهگین و خشمناک است, چنین نقل مى کند:

بد از من که هرگز مبادم میان

که ماده شد از تخم نره کیان

به اختر کسى دادن که دخترش نیست

چو دختر بود روشن اخترش نیست

این پشیمانى به سبب دلبستگى اى است که بدانان دارد, آنچنان که دوریشان را برنمى تابد.

یا وقتى مهراب شاه مى شنود که دخترش رودابه دل به زال بسته است چنین مى گوید:

همى گفت رودابه را رود خون

به روى زمین برکنم هم کنون

مرا گفت چون دختر آمد پدید

ببایستش اندر زمان سر برید

نکشتم بگشتم زراه نیا

کنون ساخت بر من چنین کیمیا

یا هنگامى که افراسیاب از عشق و دلداگى دخترش منیژه آگاه مى شود:

به دست از مژه خون مژگان برفت

برآشفت و این داستان بازگفت

کرا از پس پرده دختر بود

اگر تاج دارد بداختر بود

کرا دختر آید به جاى پسر

به از گور داماد ناید بدر

و زمانى که قیصر روم مى شنود که کتایون دخترش مایه ورى بى نام و نشان (گشتاسب) را به شوهرى برگزیده است به گزارنده خبر:

چنین داد پاسخ که دختر مباد

که از پرده عیب آورد برنژاد

اگر من سپارم بدو دخترم

به ننگ اندرون پست گردد سرم

هم او را و آن را که او برگزید

به کاخ اندرون سر بباید برید

اما پاسخ فردوسى به همه این ناسزاگویى ها این است:

چو فرزند باشد به آیین فر

گرامى به دل بر چه ماده چه نر

از فردوسى که بگذریم در نگاه دیگر شاعران و ادیبان بزرگ تصویرهاى کم و بیش منفى فراوان مى بینیم. خاقانى شروانى(4) یکى از منفى بافترین شاعران درباره زن است. عجیب است که او در یک جا مادرش را مورد ستایش قرار مى دهد و ((حق دل مهربان)) او را نگاه مى دارد اما در جاى دیگر آرزو مى کند اى کاش مادرش نیز از مادر خود زاییده نمى شد.

چند بیتى از قصیده مدحیه او را در شإن مادرش مرور مى کنیم:

اى ریزه روزى تو بوده

از ریزش ریسمان مادر

خو کرده به تنگناى شروان

با تنگى آب و نان مادر

زیر صدف کسى نرفته

جز آن خدا و آن مادر

اى باز سپید چند باشى

محبوس به آشیان مادر

شرمت ناید که چون کبوتر

روزى خورى از دهان مادر

تا کى چو مسیح بر تو نبیند

از بى پدرى نشان مادر

با این همه هم نگاه مى دار

حق دل مهربان مادر

اما اندیشه ناصحیح خاقانى که رنگ و بوى عرب دوره جاهلیت را دارد, از دختر چنان گریزان است که اعراب بدوى از آمدن دختر خشمناک مى شدند. او از اینکه فرزندانش همه پسرند بى نهایت خرسند است و مى گوید دخترى که برادرانى چنین داشته باشد عروس بهشت و بانوى کشور است اما جنس دختر را از هر چیز سزاوارتر, آغوش خاک است!

مرا چه نقصان کز جفت من نزاد اکنون

به چشم زخم هزاران پسر یکى دختر

که دخترى که از این سان برادران دارد

عروس دهرش خوانند و بانوى کشور

اگر بمیرد باشد بهشت را بانو

وگر بماند زیبد مسیح را خواهر

اگرچه هست بدینسان خداش مرگ دهاد

که گور بهتر داماد ومرگ به اختر

مرا ز زادن دختر چه خرمى باشد

که کاش مادر من هم نزادى از مادر

نیازى به گفتن ندارد که اگر مادر شاعر نبود, خاقانى اى پا به عرصه هستى نمى گذاشت و شگفت است شاعر به کسى که هستى اش از هستى اوست چنین اهانتى روا مى دارد.

خوب است جواب خاقانى را از زبان امیر خسرو دهلوى(5) شاعر بزرگ پارسى گوى سرزمین هند بشنویم که:

پدرم هم زمادر است آخر

مادرم نیز دختر است آخر

گر نه بر در صدف نقاب شدى

قطره آب باز آب شدى

دانه بى کشت کى به بار آید

آسمان بى زمین چه کار آید

بى پدر ممکن است شد معلوم

چون مسیحا زمریم معصوم

لیک بى مادر خجسته وجود

ولدى را نگفته کس مولود

در آثار سعدى(6) عنصر زن از دو جهت قابل مطالعه است. اول نگرش تغزلى و عاشقانه او که بیشتر در غزلیاتش نمود دارد و دوم نگرش اخلاقى و اجتماعى اش که در بوستان و گلستان به چشم مى خورد.

در نگاه تغزلى و عاشقانه سعدى خود را در حد یک عاشق پاکباخته بر آستان معشوق نشان مى دهد و در مخاطب هر آنچه مى بیند لطف است و جمال و دلبرى و بى وفایى آمیخته با حسن که تمناى وصال را شدیدتر مى کند:

چو تو آمدى مرا بس که حدیث خویش گفتم

چو تو ایستاده باشى ادب آنکه من بیفتم

تو اگر چنین لطیف از در بوستان در آیى

گل سرخ شرم دارد که چرا همى شکفتم

چو به منتها رسد گل, برود قرار بلبل

همه خلق را خبر شد غم دل که مى نهفتم

به امید آن که جایى قدمى نهاده باشى

همه خاکهاى شیراز به دیدگان برفتم

دو سه بامداد دیگر که نسیم و گل برآید

بتر از هزاردستان بکشد فراق جفتم

نشنیده اى که فرهاد چگونه سنگ سفتى

نه چوسنگ آستانت که به آب دیده سفتم

نه عجب شب درازم که دو دیده باز باشد

به خیالت اى ستمگر عجب است اگر بخفتم

زهزار خون سعدى بحلند بندگانت

تو بگوى تا بریزند و بگو که من نگفتم

البته این یک مشت از صدها خروار است. کمتر غزل سعدى در هواى غیر عاشقانه سروده شده است. ادعاى عارفانگى غزلیاتى از این دست ادعایى مردود است زیرا مثلا آنجا که مى گوید: ((به خیالت اى ستمگر عجب است اگر بخفتم)) روشن است که مخاطب او کیست؟

او در غزلهایش کشیدن بار جور یار را آسان و قابل تحمل مى داند:

چو مى توان به صبورى کشید جور عدو

چرا صبور نباشم که جور یار کشم

اما در گلستان که یک کتاب اخلاقى و تربیتى است از دست زن بدخوى ناله سرمى دهد:

زن بد در سراى مرد نکو

هم در این عالم است دوزخ او

زینهار از قرین بد زنهار!

و قنا ربنا عذاب النار

در نگرش اخلاقى و اجتماعى سعدى, زنى مطلوب است که خوبروى و مستور و نیک خوى باشد:

دلارام باشد زن نیک خواه

ولیکن زن بد خدایا پناه!

تهى پاى رفتن به از کفش تنگ

بلاى سفر به که در خانه جنگ

به زندان قاضى گرفتار به

که در خانه دیدن بر ابرو گره

زن خوب رخ رامش افزاى و بس

که زن باشد از درد فریادرس

چو مستور باشد زن نیک خوى

به دیدار او در بهشت است شوى

سعدى در باب اخلاق زناشویى بیش از هر چیز متإثر از قرآن است که محیط خانه را محیط آرامش و تسکین خاطر مى داند: ((و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فى ذلک لایات لقوم یتفکرون)). (و از نشانه هاى او اینکه همسرانى از جنس خود شما براى شما آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. در این نشانه هایى است براى گروهى که تفکر مى کنند.)

سعدى در بوستان ((شاهد بازى)) را که نشانه هوس بازى است مایه خانه خرابى مى داند و تشویق به ((زن گرفتن)) مى نماید:

خرابت کند شاهد خانه کن

برو خانه آبادگردان به زن

نشاید هوس باختن با گلى

که هر بامدادش بود بلبلى

چو خود را به هر مجلسى شمع کرد

تو دیگر چو پروانه گردش مگرد

فرمانبرى و اطاعت از شوى و پارسایى و امانتدارى از ویژگیهایى است که سعدى براى یک زن خوب برمى شمرد:

زن خوب فرمانبر پارسا

کند مرد درویش را پادشا

ادامه دارد.

پى‏نوشت‏ها:

1 ـ شاعر حماسه سراى بزرگ ایرانى (و. 329 یا 330 ه$.ق ـ ف$ 411 یا 416 ه$.ق)

در ((فاز)) یا ((پاز)) طوس در دهه سوم قرن چهارم هجرى متولد شد. در سن 35 سالگى نظم شاهنامه را آغاز کرد و پس از 35 سال یعنى در 70 یا 71 سالگى آن را به پایان رسانید. شاهنامه شامل سرگذشت پادشاهان سلسله هاى داستانى (پیشدادى و کیانى) و سلسله تاریخى ساسانى است.

2 ـ دکتر محمدعلى اسلامى ندوشن. آواها و ایماها, تهران 1370, ص26.

3 ـ همان, ص22.

4 ـ افضل الدین بدیل (ابراهیم) بن نجیب الدین على شروانى, ملقب به حسان العجم شاعر مشهور, (و. حدود 520 ـ ف$ 582) تخلص وى در آغاز ((حقایقى)) بود ولى پس از معرفى به خدمت خاقان منوچهر به توسط ابوالعلإ استاد اخیر او را خاقانى نامید. در پایان عمر میل به عزلت یافت و در تبریز ساکن شد و در همان شهر درگذشت.

5 ـ (و.پتیالى[ هند] 651 ـ ف$.دهلى 705 ه$.ق). امیرخسرو در دهلى رشد یافت و در ادبیات فارسى متبحر شد. در غزل پیرو سعدى بود و از الفاظ و معانى شاعران متصوف ایرانى استفاده مى کرد. خمسه اى فراهم آورده است شامل: مطلع الانوار, خسرو و شیرین, مجنون و لیلى, آینه اسکندرى, هشت بهشت.

6 ـ مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازى, نویسنده و گوینده بزرگ قرن هفتم هجرى, در شیراز به کسب علم پرداخت و سپس به بغداد رفت و در مدرسه نظامیه به تحصیل مشغول شد. وى طبعى ناآرام داشت و به سیر در آفاق و انفس متمایل بود. پس از سفرهاى طولانى به شام و حجاز و شمال آفریقا و آشنایى و مصاحبت با اقوام مختلف به شیراز برگشت و به تإلیف شاهکارهاى خود دست یازید. آثار به جامانده از او از این قرار است. بوستان (سعدى نامه),گلستان و قصاید و غزلیات و قطعات و ترجیع بندها و رباعیات و مقالاتى که در کلیات سعدى فراهم آمده است. عمده مهارت سعدى در غزل عاشقانه است. سعدى در شیراز درگذشت و آرامگاه او هم بدانجاست.قیمت: 100 تومان

6f/2 (34556)

6f/2 (34556)

موجر آقای / خانم …………………………….. فرزند ……………………………….. بشناسنامه …………………….

مستاجر آقای / خانم ………………………… فرزند ………………………………… بشناسنامه …………………….. صادره از ……………………… ساکن ………………..

مورد اجاره یکباب …………………………. واقع در خیابان ……………………………………………………………………… کوچه ………………………… پلاک ……………

شماره ………………………… دارای آب برق تلفن گاز و …………….. که به رؤیت مستاجر رسیده است .

مدت اجاره …………………………………… و اجاره بهاء ماهیانه ……………………………………………………….. ریال که مستاجر به موجر پرداخت نماید .

مدت اجاره از تاریخ ……………………………………………. لغایت …………………………………………………… سال شمسی

شروط :

1- مستاجر حق انتقال به غیر دارد / ندارد

2- بهای مصرفی آب و برق ، تلفن و گاز بعهده مستاجر است .

3- چنانچه مستاجر بهای اجاره و آب و برق را از موعد پرداخت یکماه بگذرد و نپردازد حق فسخ بقیه زمان مدت اجاره با موجر است و موجر حق دارد بوسیله محاکم صالحه مبلغ مال الاجاره و بهای آب و برق معوقه را از مستاجر وصول نماید و مستاجر متعهد بپرداخت وجه بمجر خواهد بود .

4- مستاجر متعهد است که ختم مدت اجاره یا حین الفسخ محل مورد اجاره را بدون هیچگونه دعوی خسارتی تخلیه نماید و به تصرت موجر در آورد .

5- مستاجر متعهد است که مورد اجاره را به نحوی که ( سالما و صحیحا ) تحویل گرفته به تصرف موجر بدهد .

6- شکست شیشه ها و هر گونه خسارتی که متوجه مورد اجاره شود و خسارت وارده بهر نحوی از انحاء که باشد مستاجر متعهد به پرداخت خسارت و غرامت خواهد بود .

7- تعمیرات ملکی و مستغلاتی بعهده موجر خواهد بود . مستاجر مبلغ ……………………………………………………………….. ریال نقدا بابت تضمین اجاره بموجر پرداخت کرد که در راس خاتمه اجاره تخلیه نماید و چنانچه بدهی از بابت اجاره و غیره نداشته باشد وجه ودیعه را از موجر نقدا پس بگیرد .

8- پرداخت کمیسیون آژانس از قرار ………………………… موجر و …………………………….. مستاجر به عهده هر دو طرف می باشد . چنانچه هر یک از طرفین فسخ نماید کمیسیون آژانس محفوظ و بعهده فسخ کننده خواهد بود .

9 – طرفین مندرجات بالا را با دقت خواندند و با طیب خاطر و رضایت کامل این قرارداد را امضاء نمودند .

10- این اجاره نامه در سه نسخه تنظیم نسخه اول به موجر و نسخه دوم به مستاجر و نسخه سوم در آژانس بایگانی می شود . این اجاره بدون مهر و امضاء مدیر آژانس هیچگونه اعتباری ندارد .

11- ضمنا تعداد …………………. چک بابت مال الاجاره ………………………………… ماه طی شماره …………………………….. تا شماره ……………………………. از طرف مستاجر به موجر پرداخت شد .

ملاحظات

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


۰

gl/l (1123)

gl/l (1123)

سدیم (Na)

 

 بررسی وضعیت سدیم در جهان و ایران   روش‌های اکتشاف ، استخراج و فرآوری سدیم
روشهای متداول فرآوری سدیم

[ سدیم (Na)] [فهرست مطالب] 

  صفحه 1

 

 

  • کربنات سدیم :کربنات سدیم از شورابه ها و دریاچه‌های شور استخراج می شود. فالوکیت با روش معدنکاری انحلال دو چاهی براساس فناوری افقی استخراج می‌شود. ترونا (نوعی کانی) مدفون با روشهای زیر زمینی، اتاق و پایه، معدنکاری انحلالی با چاههایی با فاصلة 200 متر و تزریق حلال سود سوزآور استخراج می‌شود.روشهای فرآوری:8/1تن ترونا(Na3(CO3)(CO2OH).2H2O)ویک تن کربنات سدیم طی فرایند منوهیدرات بدست می دهد.ترونای تکلیس شده در آب حل شده ومحلول 30% کربنات سدیم تشکیل می شود، محلول با عبور از تبخیر کننده های چند گاز یا تبخیر کننده های مکانیکی کربنات سدیم منو هیدرات در هیدروسیکلونها تشکیل می شوند. ماده حاصل سانتریفوژ،آبگیری شده و به بلور های سدیم بدون آب تبدیل شده بطوری که مواد نامحلول نیز جدا شده، فیلتر شده و شسته می شود تا آلکانهای اضافی باز یافت شده و با لوله به استخرهای ذخیره یا بخشهای رها شده معدن زیر زمینی فرستاده شود.درفرایند کربنات متناوب (Seqri Carbonat) که کمتر رایج است،ترونا خرد شده در آب داغ حل می شود، بعد از تصفیه شدن، فیلتر وسرد شده تا توالی کربنات سدیم نهشته شده که به ترکیب بعد از گذراندن مراحل هیدرو سیکلون، سانتریفوژ و تکلیس،کربنات سدیم از آن بدست می آید.کربنات سدیم حاصل از شورابه ها با کربناسیون بدست می آید. در این فرآیند کربنات سدیم به بی کربنات سدیم تبدیل شده و بعد از فیلتر شدن و تکلیس،کربنات سدیم نیمه سبک بدست می آید. ماده حاصل به تبلور کنندگان سدیم منو هیدرات فرستاده شده تا بلورهای درشت تشکیل شوند. این بلورها غربال شده بعد از آبگیری و شسته شدن در سانتریفوژ خشک شده ودر لوله های بخار خشک می شوند و با غربال16مش غربال می شوند.شورابه های حاصل از معدنکاری انحلالی دارای فاکولیت، سرد شده تا بی کربنات سدیم متبلور می شود که بعدازفیلتر شدن، سانتریفوژ و خشک شده (در دمای پایین تا به کربنات سدیم تبدیل نشود) و غربال می شود، کربنات سدیم سبک را می توان با انحلال آن در آب تا حد فوق اشباع و جدا سازی و خشک کردن بلورهای سدیم منو هیدرات به کربنات سدیم متراکم تبدیل کرد.کربنات سدیم را به طور مصنوعی طی فرآیند انحلال نیز تولید می کنند.7/1 تن نمک + 4/1تن آهک و6/0 تن زغال برای بجوش آمدن و2/0 تن برای خشک کننده به همراه کاتالیزور آمونیاک،1تن کربنات سدیم و 7/1تن کلرید کلسیم وسدیم نیز تولید می کند.حدود 70% از کربنات سدیم جهان با این روش ساخته می شود.با استفاده از مواد اولیه محلول نمک طعام و سنگ آهک به روش زیر می توان کربنات سدیم تهیه نمود.

NaHCO3 به روش ته نشینی و فیلتر از محلول NH4Cl جدا می شود:
.
از NH3 و H2O مجددا استفاده می شود. محلول آب نمک و آهک، مصرف شده و کربنات سدیم و کلرور کلسیم تولید می شود. تولید کربنات سدیم به روش یاد شده در مناطقی که آب نمک و سنگهای کربناته وجود دارد امکان پذیر است.•سولفات سدیم :روش استخراج:رسوبات باقی‌مانده میرابیلیت از لایه‌های دریاچه‌ای یا شورابه‌های سطح دریاچه را طی زمستان و پاییز استخراج می کنند. در موارد دیگر آب داغ به رویه‌های نمک‌دار تزریق و با انحلال میرابیلیت آن را تبخیر و در خشک‌کن‌های چرخان، خشک می‌کنند.روش فرآوری:شورابه‌های پیچیده با سردکننده‌های مکانیکی تا 4 درجه سانتیگراد سردشده تا نمک گلوبر(Glauber) از شورابه با فیلترهای چرخان جدا می‌کنند. بلورها درآب تازه حل می‌شوند و بعد از تبلور مکثی، جداسازی و تبلور مجدد، خشک می‌شوند.سولفات کلسیم و تناردیت در روش اتاق پایه به‌صورت زیرزمینی استخراج می‌شوند.بایک جریان پادساعت گرد و دمای 35-40 درجة‌‌سانتیگراد، سولفات سدیم از نمک خام جدا شده و باقی‌مانده رس و تناردیت از شستشو در یک تبخیرکننده مکثی بدست می‌آید.به طور کلی دو روش عمده برای تولید سولفات سدیم وجود دارد:الف ـ استحصال از منابع معدنیب ـ روش‌های شیمیایی – به عنوان محصول اصلی تولید- به عنوان محصول جانبی تولیدالف ـ روش‌های شیمیایی تهیه سولفات سدیم:این روش بر مبنای انجام فرآیندهای شیمیایی بر روی برخی مواد صورت گرفته و بیشتر در کشورهایی به کار برده می‌شود که فاقد منابع معدنی سولفات سدیم باشد (کشورهای اروپائی، آمریکا، ژاپن)، سولفات سدیم تولید شده در اینگونه کارخانه‌ها به دو شکل حاصل می‌شود.ب ـ به عنوان محصول اصلی:محور اصلی خط تولید این کارخانه‌ها سولفات سدیم است که با ترکیب مواد اولیه مناسب مستقیماً مبادرت به تولید این ماده می‌نمایند که می‌توان به فرآیندهای زیر اشاره نمود.فرآیند ترکیب نمک طعام و اسیدسولفوریک: در طی این فرآیند از ترکیب NaCl و H2SO4 به عنوان مواد اولیه، سولفات سدیم و اسید کلریدریک (به عنوان محصول) بدست می‌آید، در این فرآیند محصول اصلی سولفات سدیم بوده و اسیدکلریدریک به عنوان محصول فرعی مطرح می‌باشد. البته در برخی شرایط خاص و بر اساس هدف پروژه، سولفات سدیم به عنوان محصول جانبی مطرح می‌شود.برای دستیابی به این فرآیند دو روش موجود است :ـ در روش بستر سیال (Canon) که از جدیدترین روش‌های تولید سولفات سدیم و اسیدکلریدریک می‌باشد، فرآیند شامل یک اطاقک احتراق است که به انتهای بستر سیال (راکتور استوانه‌ای قائم) متصل است. بخار اسیدسولفوریک پس از تزریق به اطاقک احتراق با گازهای احتراق مخلوط شده و بدین طریق گرم می‌گردد، سپس این مخلوط وارد راکتور شده که حاوی ذرات NaCl می‌باشد، واکنش اسید و نمک سریع بوده و محصولات آن از بالای راکتور خارج می‌گردد. سولفات سدیم به شکل یک پودر نرم از زیر سیکلون و گاز HCl از بالای سیکلون به بیرون هدایت می‌گردد، خلوص سولفات سدیم تولیدی حدود 5/97 درصد و اسید کلریدریک 25-20% حجمی می‌باشد، ظرفیت تولیدی یک راکتور به قطر 20 فوت، حدود 400 تن در روز است.ـ در روش گریتیس (Giruitis) که بهترین فرآیند براساس سیستم نیمه مداوم، سهولت کار، سادگی تجهیزات و سیستم واکنش می‌باشد، ابتدا محلول آب و نمک در راکتور تهیه شده، سپس اسید سولفوریک 98% به راکتور اضافه می‌شود و پس از 30 دقیقه واکنش تکمیل می‌گردد، جهت تسهیل واکنش، کل فرآیند باید گرم بوده تا خروج HCl به آسانی صورت پذیرد. پس از انجام واکنش، محلول حاصل برای ورود به فیلتر باید سرد گردد. لذا مخلوط حاصل از یک مبدل حرارتی می‌گذرد تا دمای آن پائین بیاید و سپس به یک فیلتر دوار منتقل می‌گردد. مایع صاف شده به جریان برگشتی می‌پیوندد، به جامد اصل که حاوی مقداری NaHSO4 می‌باشد در حدود 10-8% سولفات سدیم تبدیل کند. محلول موجود در حمام را سانتریفوژ نموده و جامد موجود را به یک خشک‌کن وارد کرده تا رطوبت باقی مانده در معرض هوای گرم، گرفته شود و در نهایت سولفات سدیم خروجی از خشک‌کن دوار به یک آسیا و غربال جهت دانه‌بندی منتقل شده و سپس توسط دستگاه بسته‌بندی در کیسه‌های پلی اتیلنی kg50 یا بشکه‌های پلاستیکی 220 لیتری بسته‌بندی می‌گردد. راندمان این عمل تقریباً 100% بوده و محصول سولفات سدیم خشک، بدون اسید و با درجه خلوص بالا می‌باشد. شکل شماره 5 فلوشیتی تهیه سولفات سدیم به روش شیمیایی را نشان می‌دهد.
شکل شماره 5- فلوشیست تهیه سولفات سدیم به روش شیمیایی
فرایند ترکیب نمک طعام و دی اکسید گوگرد: در این فرایند که به روش‌‌ها رگریو مشهور است، NaCl، SO2 بخارات آب و هوا واکنش داده و سولفات سدیم و اسید کلریدریک تولید می‌کنند، این واکنش گرما زا در دمای 840 درجه سانتی گراد انجام می‌پذیرد و کنترل دما با هوای اضافی صورت می‌گیرد. در این فرایند مخلوط SO2 و هوا از درون بستری از نمک عبور می‌کند. مقداری آهن که به عنوان کاتالیزور برای انجام واکنش به کار می‌رود، باعث می‌شود که خلوص محصول کم شده و رنگ سفید آن برای کاربرد در صنایع شوینده مناسب نباشد و برای دفع این مشکل باید ناخالصی آهن را که حدود 3/0 تا 4/0 درصد بوده جدا کرد. این روش در کشورهای معدودی اجرا می‌گردد و علت اصلی آن بالا بودن تکنولوژی ساخت، مشکلات عملیاتی و گران شدن قیمت فروش کالا می‌باشد و علت اصلی بهره گیری از این روش به عنوان مثال در آمریکا، استفاده از گاز SO2 ضایعاتی از واحدهای ذوب فلزات می‌باشد.ـ به عنوان محصول فرعی تولید: در برخی صنایع و به ویژه صنایع شیمیایی سولفات سدیم به عنوان یک محصول جانبی محسوب می‌گردد و ضمن تولید محصول اصلی، برخی محصولات فرعی از جمله سولفات سدیم نیز به دست می‌آید. این محصول فرعی از تصفیه پساب برخی صنایع تولید می‌گردد و از جمله این صنایع می‌توان به کارخانه‌های تولیدی کرمات سدیم، اسید بوریک، فنل واحد تولید آهن از پیریت، واحدهای دباغی و چرم، اسید فورمیک، استات سلولز، ویتامین ث، تولید الیاف مصنوعی سلولز اشاره نمود که به طور خلاصه به بررسی مهمترین این صنایع خواهیم پرداخت.در تهیه اسید بوریک: فرایند تولید و شرایط عملیاتی چنین است که ابتدا سنگ بوراکس در مجاورت اسید سولفوریک و آب در داخل یک راکتور به طور پیوسته به اسید بوریک و سولفات سدیم تبدیل می‌گردد و پس از آن عملیات فیزیکی جهت جداسازی مواد تولید شده از محلول‌های واکنش فوق انجام می‌گیرد. جدول شماره 14مواد اولیه اصلی را برای تهیه اسید بوریک را نشان می‌دهد.
جدول شماره 14- مواد اولیه اصلی برای تهیه اسید بوریک
محلول سولفات سدیم حاصل به عوان ماده اولیه سولفات سازی قابل ارائه می‌باشد.در حال حاضر واحدی که در زمینه اسید بوریک در کشور فعالیت کند، وجود ندارد و هیچ گونه مجوز بهره برداری برای واحد تولیدی در این زمینه از سوی وزارت صنایع و معادن صادر نشده است.در تهیه اسید فرمیک: اسید فرمیک تجارتی در اثر یک سری عملیات شیمیایی بر روی فرمیات سدیم تولید می‌شود (واکنش CO2 با NaOH، پودر کردن، اسیدی کردن، تقطیر) فرمیات سدیم تبدیل به پودر شده و با اسید سولفوریک 98% ترکیب می‌گردد، سپس مخلوط جهت جدا کردن سولفات سدیم از اسید فرمیک به برج تقطیر هدایت می‌شود، بازده محصول حدود 95% می‌باشد.در الکترولیز کلرات پتاسیم: با این روش می‌توان سولفات سدیم را از محلول‌ها جدا کرد، محلول نهایی به وسیله نمک اسیدی خنثی می‌شود و سپس تحت فشار قرار گرفته و با خنک کردن به صورت بلور در آمده و نمک گلوبر از آن استخراج می‌گردد. مطابق این روش محلول باقی مانده که دارای سولفات سدیم است، مستقمیاً توسط تبخیر نمک سولفات سدیم به دست می‌آورند.تولید سولفات سدیم به عنوان محصول فرعی کارخانه تولید نمک پتاسیم، تهیه سولفات سدیم از محلول الیاف ویسکوز (با رشد روز افزون تولید فیبرهای مصنوعی و فایبر گلاس و جایگزین شدن آنها به جای فیبرهای ریون کمتراز این فرایند استفاده می‌شود) و فرایندهای کوره مانهایم، از جمله فرایندهایی است که باعث تولید سولفات سدیم می‌شود.در اغلب کشورهای اروپایی (فرانسه، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک، سوئد، انگلستان و…) و ژاپن به دلیل عدم وجود ذخایر اقتصادی سولفات سدیم،مسایل زیست محیطی و داشتن تکنولوژی و دانش فنی و در کشورهای مثل آمریکا و اسپانیا به دلیل مصرف بالا و صادرات (علاوه بر استحصال از منابع معدنی) تولید سولفات سدیم به روش شیمیایی و مصنوعی صورت می‌گیرد، به طوریکه میزان تولید جهانی آن در سال 98 به حدود 6/1 میلیون تن رسیده و بیشترین میزان تولید در قاره‌های مختلف مربوط به کشورهای آمریکا و بلژیک و ژاپن بوده است.اگر چه امروزه سولفات سدیم طبیعی مهمترین تأمین کننده سولفات سدیم موردنیاز در جهان می‌باشد، اما تولید و استفاده از سولفات سدیم مصنوعی به عنوان یک محصول جانبی صنایع دیگر، باعث می‌شود تا از ورود مقادیری از سولفات سدیم طبیعی از طریق فاضلاب‌ها و پساب کارخانه‌ها به محیط زیست جلوگیری شود و امروزه برای کنترل آلودگی تأکید به استفاده از سولفات سدیم صنعتی است.ب – استحصال سولفات سدیم از منابع معدنی:در این فرایند از ذخایر معدنی موجود در طبیعت استفاده شده و بر مبنای درجه خلوص ماده معدنی فرآوری‌های لازم بر روی آن انجام می‌گیرد. مواد اولیه اصلی و محصولات نهایی دارای مشخصات فنی حاصی می‌باشند. جدول شماره 15 مواد اولیه اصلی را برای استحصال سولفات سدیم نشان می‌دهد.
جدول 15- مواد اولیه اصلی را برای استحصال سولفات سدیم
به طور کلی این فرایند شامل سه بخش انحلال، کریستالیزاسیون و خشک کردن می‌باشد. خاک محتوی سولفات سدیم ابتدا با مقدار مناسبی آب به اندازه‌ای که بتواند مواد قابل انحلال را در خود حل نماید. در تانک‌های همزن داری مخلوط می‌نمایند ودر یک سری بهمزن عمل مخلوط شدن کامل می‌گردد (مواد نامحلول ته نشین شده و دارای حدوداً 10% سولفات سدیم می‌باشد).محلول سولفات سدیم و نمک داخل فاز مایع گردیده و مخلوط در یک سیستم فیلتر فشاری به دو جامد فاز و مایه تفکیک می گردد. محلول صاف بدست آمده دوباره در یک سیستم فیلتر تبدیل به یک مایع زلال که حاوی سولفات سدیم و نمک می‌باشد، می‌گردد. سپس این مایع وارد یک سیستم چند مرحله‌ای تمیز کننده و تغلیط کننده می‌شود و چون حلالیت سولفات سدیم در مجاورت نمک NaCl کاهش می‌یابد. کریستال‌های سولفات سدیم در این سیستم ایجاد می‌گردد. مایع باقی مانده از این سیستم، چون دارای غلظت نسبتا زیادی از نمک طعام می‌باشد، به بیرون هدایت می‌شود و کریستال‌های سولفات‌سدیم به دست آمده در چند ظرف متوالی ته نشین شده و سپس محلول غلیظ وارد سانتریفیوژ کریستال شده و عملیات جداسازی کریستال‌های سولفات‌سدیم از محلول همراه آن انجام می‌شود و محصول به خشک کننده‌های دوار فرستاده می‌شود و سولفات‌سدیم کریستال با آب تبلور (نمک گلوبر)از این واحد خارج می‌گردد. سپس در ادامه فرایند این بلورها به داخل یک تانک ذوب فرستاده شده و با استفاده از حرارت حاصل از بخار آب، بلورها در داخل تانک ذوب شده و سولفات سدیم بدون آب تشکیل می‌دهند و سپس پودر حاصل از سانتریفیوژ که مرطوب بوده و دارای حدوداً 4% رطوبت است وارد یک خشک کن شده و توسط هوای گرم خشک می‌شود و سپس محصول نهایی به سیلوهای ذخیره منتقل می‌گردد. شکل شماره 6 فلوشیت کلی از تهیه سولفات سدیم از منابع معدنی را نشان می‌دهد. به دلیل وجود ذخایر عظیم سولفات سدیم در کشورایی مثل کانادا، آمریکا، مکزیک، چین، ایران، ترکمنستان، اسپانیا و ترکیه و… تولید سولفات سدیم در آنها ببیشتر ازطربق استحصال از منابع معدنی صورت می‌گیرد، به طوریکه میزان تولید جهانی آن در سال 98 به حدود 4 میلیون تن رسیده است و بر این اساس امروزه سولفات سدیم استحصالی از منابع معدنی مهمترین تأمین کننده سولفات سدیم مورد نیاز در جهان می‌باشد.
شکل شماره 6- یک فلوشیست کلی از تهیه سولفات سدیم از منابع معدنی
ناخالصیهای سولفات سدیم و ضرورت فرآوری آنهمانطوری که گفته شده است اغلب ذخایر سولفات سدیم از تجمع و تبخیر آبهای سطحی در گودال‌ها و باتلاق‌های کم‌عمق (پلایاها) و یا دریاچه‌های کویری و شورابه‌های نواحی خشک و نیمه‌خشک بوجود می‌آیند و بر اساس چگونگی و محل تشکیلات سولفات سدیم باغلظت‌های متفاوت در نقاط مختلف دنیا وجود دارد که اکثر همراه با ترکیبات نمکی کلرورسدیم، کلرورمنیزیم، کلرور کلسیم، سولفات کلسیم و منیزیم و همچنین کربنات‌ها و برات‌ها و برخی مواد غیرقابل حل می‌باشد. این نمک‌های صنعتی چه به صورت محلول در شورابه‌ها و چه به صورت رسوبات تبخیری در حوضه‌های رسوبی، در چگونگی استحصال سولفات سدیم و پرعیار سازی آن موثر بوده و به دلیل تاثیر زیاد در فرآیند فرآوری سولفات سدیم، بویژه در کانسارهای محلول (شورابه‌ها) از اهمیت خاصی برخوردار است. در حوضه‌های رسوبی و در کفه‌های نمکی در مناطق مختلف سولفات‌دار، مورفولوژی‌های مختلفی را می‌توان مشاهده نمود که در این خاک‌های سولفاته رسوبات سیلتی و رسی به صورت ناخالصی وجود دارد و حتی ممکن است به هنگام استخراج بر میزان آنها افزوده شود و خاک‌های سولفاته با عیار پائین بدست آید که فرآوری آن معمولاً مقرون به صرفه نیست. البته باید به این نکته توجه داشت که ناخالصی در کانی‌های صنعتی از جمله سولفات سدیم به شکلی که در کانی‌های فلزی مانند مس وجود دارد (گانگ) مطرح نمی‌باشد.هرچقدر درجه خلوص سولفات سدیم از خاک اولیه بیشتر باشد هزینه کمتری برای فرآوری آن صرف شده و در نتیجه قیمت تمام شده آن کمتر خواهد بود. مبنای تعیین مرغوبیت خاک‌های سولفات‌دار، میزان عیار سولفات سدیم و همچنین میزان نسبت درصد بخش قابل انحلال (سولفات سدیم، نمک و غیره) به بخش نامحلول (رس، سیلت، ژیپس، ماسه و غیره) می‌باشد. به طور کلی خاکهای بالای 30% سولفات سدیم مرغوبند و می‌توانند به راحتی در فرآیند فرآوری قرار گیرند و هر چقدر درصد سولفات سدیم در آنها بیشتر باشد (ناخالصی کمتر) مرغوبتر خواهند بود.خاک‌های سولفاته دارای 25 تا 30% سولفات سدیم از نظر کیفیت و عیار متوسط قابل قبول قلمداد می‌شوند و خاک‌های کمتر از 20% سولفات سدیم نامرغوب بوده و فرآیند استحصال کریستال سولفات سدیم از آنها مقرون به صرفه نمی‌باشد.در فرآیندهای سنتی فرآوری سولفات سدیم، NaCl به عنوان یک ناخالصی، عامل مزاحمی می‌باشد و هر چقدر محصول استخراجی معادن دارای نمک کمتری باشد، مناسب‌تر است. اما در برخی موارد چون تبلور سولفات سدیم در حوضچه‌های ته‌نشینی به طور کامل صورت نمی‌گیرد، در پساب فرآیند، همواره مقداری سولفات سدیم به هدر می‌رود. ولی اگر خاک سولفاته 10% تا 15% کلرور سدیم (NaCl) داشته باشد، باعث کاهش میزان به هدر رفتن سولفات سدیم در پساب می‌گردد. زیرا ناخالصی NaCl موجود در سیستم، حلالیت سولفات سدیم را پائین می‌آورد و باعث تبلور بیشتر سولفات سدیم در حین فرآیند می‌گردد. لذا درصد NaCl به عنوان یک ناخالصی در محصول استخراجی به صورت خشک تا میزان 15-10% مجاز بوده و نقطه خاک سولفاته از نظر کیفیت است. ولی در صورتی که از میزان مجاز فوق، زیادتر باشد، به عنوان عامل تخریب تبلور سولفات در طی فرآیند، محسوب می‌گردد.


قیمت: 100 تومان

پایان نامه اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه روانشناسی


عنوان کامل پایان نامه :  اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران تکه هایی از این پایان نامه : خلاقیت و ویژگیهای شخصیتی : بازبودن رابطه خلاق و خصوصیات بالقوه انسان باعث شده است تا این خصوصیات درطیف وسیعی از ویژگیهای خاص طبقه بندی شود بطوریکه پاره ای ازاین ویژگیها را […]


پایان نامه اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه


عنوان کامل پایان نامه :  اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران تکه هایی از این پایان نامه : خلاقیت و آموزش : خلاقیت چیزمرموزی نیست که فقط دراختیار عده ای خاص باشد ، هرکسی می تواند آن را فرا گیرد اما توسعه این قابلیت و تبدیل آن به مهارت ، […]


پایان نامه خلاقیت و افزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی


عنوان کامل پایان نامه :  اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران تکه هایی از این پایان نامه : خلاقیت و فواید آن : 1- مهارتهای خلاقیت باعث غنای زندگی میشوند زیرا از این مهارتهای تفکر میتوان در منزل به هنگام تفریح و به خصوص در رابطه با دیگران استفاده کرد […]


پایان نامه آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی


عنوان کامل پایان نامه :  اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران تکه هایی از این پایان نامه : نظام آموزش و پرورش سنتی: م             برخی مسائل فرهنگی در هر جامعه می تواند مانعی بر سر راه بروز خلاقیت باشد به عنوان مثال جامعه امریکا […]


دانلود پایان نامه تاثیر خلاقیت و افزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-پایان نامه رشته روانشناسی


عنوان کامل پایان نامه :  اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران تکه هایی از این پایان نامه : کارآفرینی و توسعة اقتصادی : نقش کارآفرینی در توسعة اقتصادی منحصر به افزایش بازده و درآمد سرانه نیست، بلکه شامل پایه گذاری و آغاز اعمال تغییرات ساختاری در فعالیت اقتصادی و اجتماعی […]


پایان نامه خلاقیت و افزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-پایان نامه رشته روانشناسی


عنوان کامل پایان نامه :  اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران تکه هایی از این پایان نامه : واژه کارآفرین ازکلمه فرانسوی (Entreprendre) به معنای متعهد شدن است . – فرد کارآفرین کسی است که توانایی تشخیص و ارزیابی فرصتهای کسب و کار را دارد و می تواند منابع لازم […]


پایان نامه خلاقیت و افزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه روانشناسی


عنوان کامل پایان نامه :  اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران تکه هایی از این پایان نامه : هفدهم : برقراری ارتباط مجدد بین ریسک و کارآفرینی در قرن هفدهم شکل گرفت ، به طوری که کارآفرین به شخصی اطلاق می شد که به منظور عرضة خدمات یا تهیة محصولات […]


۱ ۲
Designed By Erfan Powered by Bayan